ÜRETİMDE YÖNETİM SİSTEMLERİ ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Get Adobe Flash player

Kobigel

2017 – 01 Proje Teklif Çağrısı ÜRETİM VE İHRACATTA TEKNOLOJİ SEVİYESİ YÜKSEK, KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERİN VE KOBİLERİN PAYININ ARTTIRILMASI
 
Proje Teklif Çağrısının Amacı İmalat sanayi sektörü, gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde kritik bir öneme sahiptir. Türkiye’de de imalat sanayinin toplam istihdam, katma değer ve ihracat içindeki ağırlığı belirgin şekilde ortaya çıkmaktadır. Türkiye’nin son dönemlerde gerçekleştirdiği ekonomik büyüme ve ihracat artışında imalat sanayi sektörü temel itici güç olmuştur. İmalat sanayi sektörünü güçlendirmek ve rekabet gücünü artırmak, Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesi için gereklidir.

 

Katma değerli ve ileri teknolojili sektörlerin, Türkiye ekonomisinin üretim ve dış ticaret yapısının değişmesinde öncü rolü oynaması öngörülmektedir. KOBİ’lerin bu süreçteki yatırım, tasarım ve beceri geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 4. sanayi devrimine hazırlık sürecinde imalattaki dijitalleşme düzeyinin arttırılması, orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin üretim ve ihracattaki payının arttırılması, katma değerli ve ihracat odaklı üretim yapısına geçiş, mikro ölçekli imalatçı işletmelerin mühendislik ve tasarım becerilerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütmelerinin sağlanması, enerji verimliliği, yeşil üretim ve bilgi işlem altyapı iyileştirme temalarını içeren proje teklif çağrısı ile; imalat sanayiinde yapısal dönüşümün aktörü olacak KOBİ’lerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

 

Teklif çağrısı ve sonraki dönemde uygulanabilecek tamamlayıcı ve devamı nitelikteki çağrılar ile;

·  Üretim ve üretim lojistiği süreçlerinde KOBİ’lerin bilgi teknolojileri imkanlarından yararlanma düzeyi geliştirilecek,

·  Yüksek katma değerli ve ileri teknolojili imalat sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ sayısı arttırılacak,

·  Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin toplam üretim ve satış hacmindeki ağırlığı arttırılacak,

·  İhracat yapan KOBİ sayısı ve KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilen ihracat hacmi arttırılacak,

·  Mikro ölçekli işletmelerin mühendislik becerilerini ve iş hacimlerini geliştirerek ölçek büyütmeleri sağlanacak,

·  KOBİ’lerin çevreye duyarlı ve enerji verimliliği arttırılmış imalat süreçleri oluşturmaları sağlanacaktır.

Proje Başvuru Tarihleri 11 Eylül – 20 Ekim 2017

Başvuru sistemi 20 Ekim 2017 günü saat 23:59’da başvuruya kapatılacaktır. Bu tarih ve saate kadar sistem üzerinden onaylanmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru Koşulları Hedef Sektör NACE REV 2. sınıflamasına göre; imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler
Ölçek KOBİ ölçeğindeki işletmeler
Diğer başvuru koşulları ·   Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki tüm işletmeler başvurabilir.

·   İşletme eğer orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerde ise; 2016 yılı verilerine göre net satış hasılatı en az 300.000 TL, KOBİ Beyannamesine göre çalışan sayısı en az 3 olmalıdır.

·   Başvuracak tüm işletmelerin bilanço esasına göre defter tutması ve 2016 yılı Kurumlar ya da Gelir Vergisi Beyannamesi ibraz etmesi zorunludur.

Proje bütçesi özel sınırı ·   Teklif edilen projenin toplam bütçesi, işletmenin 2016 yılı net satış hasılatını aşamaz.

 

Çağrı Bütçesi 500.000.000 TL

·  KOSGEB, bütçe imkanları çerçevesinde proje teklif çağrısı bütçesini değiştirme hakkını saklı tutar.

·  Başvuru yapılmış olması işletmeye herhangi bir hak doğurmayacaktır. Başvurular, KOSGEB tarafından belirlenen değerlendirme kriterlerine göre puanlanacak ve puan sıralamasına göre bütçe imkanları dahilinde desteklenmesi mümkün olan sayıdaki başvuru desteklenecektir.

 

 

 

Uygun Proje Konuları İşletmeler, bu proje teklif çağrısı kapsamında aşağıdaki proje konularından sadece biri için başvuruda bulunabilecektir:

 

1.     Konu: Dördüncü sanayi devrimine hazırlık: Üretimde nesnelerin interneti uygulamaları
·      İnternet / intranet / kablosuz ağ şebekeleriyle birbirine bağlı nesneler (makineler, robotlar, araçlar, sensörler, çalıştırıcılar, kontrolörler) arasında iletişim ve/veya bu nesnelerden merkezi veri tabanlarına ve bulut sistemlerine veri transferi altyapısı oluşturularak imalat – lojistik – tesis yönetimi – kalite kontrolde dijitalleşme düzeyini arttıracak sistemlerin kurulumu ile işletimi desteklenecektir.

 

2.  Konu: Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının arttırılması

·      Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki imalat kapasitesinin güçlendirilmesi ve dış pazar öncelikli olmak üzere satış hacminin arttırılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir.

Not: Bu konuyu, orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki işletmeler seçebilecektir.

Not: 2016 yılı “Orta yüksek ve yüksek teknoloji KOBİ’lerinde kapasite geliştirilmesi” proje teklif çağrısı kapsamında taahhütname vererek proje başlatan işletmeler, projeleri tamamlanmış olsa dahi bu proje konusu için başvuru yapamaz.

2016 yılı proje teklif çağrısı kapsamındaki projesi herhangi bir aşamada reddedilen işletmeler ise, yeni bir proje ile başvuru yapabilir.

 

3.  Konu: Katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş

·      Tasarım ve işçilik niteliği ile ürüne katılan katma değerin geliştirilerek ürünün müşteriye sağladığı faydada artış sağlayacak faaliyetler ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli altyapının oluşturulması desteklenecektir.

Not: 2016 yılı “Geleneksel imalat sanayi KOBİ’lerinde katma değerin arttırılması” proje teklif çağrısı kapsamında taahhütname vererek proje başlatan işletmeler, projeleri tamamlanmış olsa dahi bu proje konusu için başvuru yapamaz.

2016 yılı proje teklif çağrısı kapsamındaki projesi herhangi bir aşamada reddedilen işletmeler ise, yeni bir proje ile başvuru yapabilir.

 

4. Konu: İhracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım

·      Hedef dış pazarın genişletilmesi, dış pazar payının arttırılması, yurt dışı müşterinin kalite beklentilerini karşılamak için ihtiyaç duyulan teknolojik kabiliyetlerin edinilmesi, dış pazar standart ve belgelendirme şartlarının karşılanması ya da ihracata başlanması konularından biri veya birkaçını birlikte içeren faaliyetler desteklenecektir.

 

5.  Konu: Mikro ölçekli işletmelerde tasarım – mühendislik imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütme

·      Mikro ölçekli işletmelerin tasarım – mühendislik – ürün geliştirme imkan ve kabiliyetlerin güçlendirilmesi ile imalat kapasitesinin arttırılması, satış hacminin ve pazar payının genişletilmesine yönelik bütüncül gelişim ve büyüme vizyonu içeren projeleri desteklenecektir.

Not: Bu konuyu, 2016 yılı verilerine göre “mikro ölçekli” olan işletmeler seçebilecektir.

 

6.   Konu: Bilişim teknolojisi alt yapısının güçlendirilmesi

·     Malzeme ihtiyaç planlaması ve stok kontrolü, üretim planlama, kurumsal kaynak planlama, müşteri ilişkileri yönetimi ve karar destek süreçlerinden biri veya birkaçını birlikte içeren sistemlerin kurulumu ile işletimi desteklenecektir.

Not: Bu konuyu, 2016 yılı verilerine göre “küçük veya orta ölçekli” olan işletmeler seçebilecektir.  

 

7.   Konu: Enerji verimliliğinin arttırılması

·      İmalat süreçlerindeki enerji kayıplarının azaltılması, enerji verimliliği sağlayacak teknolojilerin edinilmesi, yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulumu konularından biri veya birkaçını birlikte içeren faaliyetler desteklenecektir.

 

8.     Konu: Yeşil üretime geçiş

·      İmalat süreçlerinin çevresel etkilerinin azaltılması, ürünlerin yaşam döngüsü boyunca çevreye olan etkisinin azaltılması, imalatta kaynak tasarrufu ve atıkların bertarafı konularından biri veya birkaçını birlikte içeren faaliyetler desteklenecektir.

 

 

Proje Süresi Proje süresi en az 6 ay ve en fazla 12 aydır.
Destek Üst Limiti Geri ödemesiz 300.000 TL
Geri ödemeli 700.000 TL
Toplam 1.000.000 TL
Erken ödeme Başvurulduğu takdirde; Kurul tarafından uygun görülen proje gider tutarının %30’una kadar erken ödeme, KOSGEB bütçe imkanları dahilinde teminat karşılığında yapılabilecektir.
Desteklenecek Proje Giderleri ve Özel Şartları Desteklenecek Proje Gider Grupları Geri Ödemesiz Desteğe İlişkin Üst Limitler Geri Ödemeli Desteğe İlişkin Üst Limitler
A) Personel Giderleri

·   Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla yeni istihdam edilecek ve işletmede tam zamanlı çalışacak personel desteklenebilir. Proje başlangıç tarihinden itibaren son 4 ay içinde işletmede çalışmayan veya proje başlangıç tarihi (taahhütname teslim tarihi)  itibariyle son 30 gün içinde istihdam edilmiş olan personel yeni sayılacaktır.

·   Proje Kapsamında en fazla 4 personel desteklenebilir.

·   Desteklenmesi uygun görülen her bir personel için ödenebilecek aylık destek üst limiti:

–  Lise ve altı öğretim kurumu mezunlarına 1.500 TL

–  Ön Lisans mezunlarına 1.750 TL

–  Lisans mezunlarına 2.000 TL

–  Yüksek lisans mezunlarına 2.750 TL,

–  Doktora mezunlarına 3.500 TL

100.000 TL’ye kadar X
B) Makine-Teçhizat Giderleri (kalıp dahil)

·   Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizatların ve kalıpların yeni olması şartı aranır.

150.000 TL’ye kadar 600.000 TL’ye kadar
C) Yazılım Giderleri

·   Yazılım Lisans Giderleri (Proje süresi içindeki zaman sınırlı lisanslama dahildir)

·   Yazılıma İlişkin Eğitim-Danışmanlık Giderleri

50.000 TL’ye kadar Sadece yazılım lisans giderleri için 100.000 TL’ye kadar
D) Hizmet Alım Giderleri 100.000 TL’ye kadar X
·   Eğitim giderleri

·   Danışmanlık giderleri

·   Proje hazırlama danışmanlığı gideri

·   Belgelendirme giderleri

·   Tanıtım giderleri

·   Seyahat (yurt dışı ulaşım ve konaklama)

·   Fuar giderleri

·   Test ve analiz giderleri

  ·   Proje, faaliyetlere uygun olarak en az 2 gider grubundan oluşmalıdır.

·   Tanıtım Giderlerinin ödenebilmesi için ödeme aşamasında Yurt İçi Marka Tescil Belgesi şartı aranır.

·   Proje Başvuru Formunda işletme tarafından talep edilmiş ve Kurul tarafından uygun bulunmuş olmak kaydıyla, Proje Başvuru Formu hazırlama konusunda işletmelerin doktora ve üstü düzeydeki öğretim elemanlarından veya KOBİ Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip KOBİ Danışmanlarından aldıkları danışmanlık hizmeti için destek verilir. Bu konudaki desteğin üst limiti 1.500 TL’dir. Bir öğretim elemanı veya KOBİ Danışmanı aynı teklif çağrısı kapsamında 5’den fazla proje hazırlama danışmanlığı yapamaz, yaptığının tespiti halinde destek ödenmez. Öğretim elemanının danışmanlığı için üniversite tarafından fatura düzenlenmesi şarttır.

·   Fuar giderlerine, alan kirası, fuar kataloğu, stand, nakliye ve depolama giderleri de dahildir.

·   Yukarıda sayılan giderler, Kurulun uygun bulması halinde KDV hariç olarak desteklenir.

·   Gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

Destek Oranı % 60 (tüm bölgelerde)

Not: Makine-Teçhizat giderleri için; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014 /35 sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda destek oranlarına % 15 ilave edilir.

Süreç- Zaman Planı Proje başvurusu 11 Eylül – 20 Ekim 2017 (40 gün)
Kontrol süreci İlk kontrol: 23 – 27 Ekim 2017 (5 iş günü)
İşletme düzeltme: 30 Ekim – 3 Kasım 2017 (5 iş günü)
Son kontrol: 6 – 10 Kasım (5 iş günü)
Kurul değerlendirmesi 17 – 30 Kasım 2017 (1 . safha – çevrimiçi değerlendirme, 10 iş günü)

4 – 22 Aralık 2017 (2. safha – toplantılar, 15 iş günü)

Kabul edilen projelerin bildirilmesi 2 Ocak 2018
Değerlendirme Kriterleri Proje Değerlendirme Kriterleri Tablosu, çağrı duyurusunun altında verilmiştir.
Proje Raporlama Dönemleri Proje Ara Faaliyet Raporları 3 aylık dönemler halinde hazırlanır.
Başvuruya Esas Belgeler Başvuru Formunun ekinde yer alacak belgeler:

·     Destek konusu gider kalemlerine ilişkin proforma faturalar/fiyat araştırmaları

Not: Gider kaleminin özelliği gereği proforma fatura/fiyat araştırması temin edilemeyen durumlarda İşletme tarafından hazırlanacak maliyet çizelgesi eklenmelidir.

·     Destek konusu gider kalemlerinin özelliği/kapsamı/süresi vb. hususları içeren dokümanlar (proforma veya fiyat araştırma dokümanında bulunmuyor ise)

·     KDV hariç tutarı 50.000 TL ve üzeri olan gider kalemleri için en az 3 proforma fatura/fiyat araştırması veya maliyet çizelgesi verilmelidir.

·     2016 yılı Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi Beyannamesi

·  Belgelendirildiği takdirde ikinci aşama kurul proje değerlendirmesinde ek puan getirecek hususlar:

İşletme sahibinin veya %50’den fazla hisseli ortağının kadın girişimci olması durumunda 5 puan (Sicil gazetesi fotokopisi başvuruya eklenmelidir)

Orta yüksek teknolojili sektörde faaliyet gösterilmesi durumunda 5, yüksek teknolojili sektörde faaliyet gösterilmesi durumunda 10 puan (KOSGEB Veri Tabanındaki ana faaliyet kodu esas alınacaktır)

İşletmenin KOSGEB ve diğer kamu kurumlarından aldığı proje desteğinin, çağrı ilan tarihinden geriye son 3 yıllık süre içinde başarılı tamamlanmış olması durumunda 5 puan (İlgili kurumun yazısı başvuruya eklenmelidir. Tamamlanma yazısının tarihi esastır.)

·  Ek puanların toplamı 10’u geçemez.

İlgili Dokümanlar ·    KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Uygulama Esasları

·    Başvuru ve Uygulama Kılavuzu

·    Proje Değerlendirme Kriterleri Tablosu

·    OECD Teknoloji Düzeyi Sınıflandırma Tablosu

Diğer Hususlar ·   Ayrıntılı bilgi için KOSGEB Müdürlükleri ile irtibata geçilecektir.

·   Proje Teklif Çağrısı ile ilgili duyurular www.kosgeb.gov.tr adresinden yapılacaktır.

·   KOBİGEL Programı kapsamındaki bir projesi başarısız tamamlanan ya da sonlandırılan işletmeler, başarısız tamamlama ya da sonlandırmaya ilişkin Kurul Kararı tarihinden itibaren 2 yıl süreyle bu program kapsamında tekrar proje başvurusu yapamaz.

·   KOBİGEL Programı kapsamında desteklenen projesi henüz Kurul Kararı ile tamamlanmamış olan işletmeler (son başvuru tarihine kadar) iş bu teklif çağrısı için proje başvurusu yapamaz.

Etiketler