ÜRETİMDE YÖNETİM SİSTEMLERİ ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Get Adobe Flash player

Makine Alım Desteği

1. KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin
desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması, KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması,
İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi, Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması.

PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ

Program Süresi                   3 yıl
Proje Süresi                          6-24 ay(+12ay)
Destek Üst Limiti                 150.000 TL
Destek Oranı                        1.ve 2. Bölge için %50
                                                 3.ve 4. Bölge için %60

DESTEKLENECEK PROJE KONULARI
İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans,
bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir.

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ
Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak, arsa, bina, inşaat, tadilat,
tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri,
proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri,
proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.
Proje ile ilişkilendirilmiş makine-teçhizat, hammadde ve malzemeye ilişkin KOSGEB desteği,
Kurul tarafından karar verilen toplam KOSGEB destek tutarının % 10 (on)’unu aşamaz. Proje kapsamında
alınacak yazılım için sağlanacak KOSGEB desteği bu sınırlamaya dahil değildir.

2. TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI
PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ
KOBİ’lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve Meslek Kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin
geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi, Makro strateji dokümanlarında işaret
edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması,
KOBİ’lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumunun sağlanması.

TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI DESTEK UNSURLARI

  Çağrı Esaslı Tematik Program Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı
Başvuru Yapabilecekler KOBİ’ler ve Meslek Kuruluşları Meslek Kuruluşları
Program Süresi  – 3 Yıl
Proje Süresi Proje Teklif Çağrısında Belirlenir 24 Ay (+12 Ay)
Destek Oranı 1. ve 2. Bölgede % 50

3. ve 4. Bölgede % 60

1. ve 2. Bölgede %50

3. ve 4. Bölgede % 60

Destek Ödemesi Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz seçeneklerle Geri Ödemesiz
Destek Üst Limiti Proje Teklif Çağrısında Belirlenir 150.000 TL

 

Çağrı Esaslı Tematik Program Desteklenecek Proje Giderleri
Personel ücretleri ve seyahat giderleri,
Makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri (azami %25),
Sarf malzemesi giderleri,
Hizmet alım giderleri,
Genel idari giderler (azami %10).
Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Desteklenecek Proje Giderleri
Kurul tarafından uygun bulunan ve aşağıda belirtilenler dışında kalan giderler destek kapsamındadır;
Bina inşaat yapımı, tadilatı, gayrimenkul alımı, makine-teçhizat, tefrişat, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar,
sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri,
enerji, su, kira giderleri, proje ortaklarından alınan danışmanlık ve hizmet alımı giderleri ve proje ile ilişkilendirilmemiş maliyetler.
Çağrı Esaslı Tematik Program Desteklenecek Proje Giderleri
Personel ücretleri ve seyahat giderleri,
Makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri (azami %25),
Sarf malzemesi giderleri,
Hizmet alım giderleri,
Genel idari giderler (azami %10).
Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Desteklenecek Proje Giderleri
Kurul tarafından uygun bulunan ve aşağıda belirtilenler dışında kalan giderler destek kapsamındadır;
Bina inşaat yapımı, tadilatı, gayrimenkul alımı, makine-teçhizat, tefrişat, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar,
sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri,
enerji, su, kira giderleri, proje ortaklarından alınan danışmanlık ve hizmet alımı giderleri ve proje ile ilişkilendirilmemiş maliyetler.

3. İŞBİRLİĞİ – GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ
KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretilmesi,
KOBİ’lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak
üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması,
KOBİ’lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi,
Ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması,
KOBİ’ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi.

 İŞBİRLİĞİ – GÜÇBİRLİĞİ ORTAKLIK MODELLERİ
Proje ortağı işletmelerin mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak olan işletici kuruluşa ortak olmaları,
Proje ortağı işletmelerin bir kısmının ya da tamamının kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları,
Proje ortağı işletmelerin bir kısmının kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi,
Her bir ortaklık modelinde en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır.

DESTEKLENECEK PROJE KONULARI
Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik,
Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri,
ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım,
Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak,
uluslar arası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama,
Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar,
Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak
amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu konularında sunacakları projeler desteklenir.

PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ

Proje Süresi                    6-24 ay (+ 12 ay)
Destek Üst Limiti           250.000 TL (Geri Ödemesiz),   500.000 TL (Geri Ödemeli)
Destek Oranı                   1. ve 2. Bölge için %50
                                            3. ve 4. Bölge için %60

4.  AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL  UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ
Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi,
Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi,
KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması,
Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi,
İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi,
Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması.

PROJE SÜRESİ
Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay,
Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay,
Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.

AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI        

AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI
Destek Üst Limiti(TL) 
DESTEK ORANI (%) 
Ar-Ge ve İnovasyon Programı    
İşlik Desteği
İşliklerden bedel alınmaz 
Kira Desteği
12.000 
75 
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği
100.000 
75 
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)
200.000 
75 
Personel Gideri Desteği
100.000 
75 
Başlangıç Sermayesi Desteği
20.000 
100 
Proje Geliştirme  Desteği Proje Danışmanlık Desteği
25.000 
75 
Eğitim Desteği
5.000 
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği
25.000 
Proje Tanıtım Desteği
5.000 
Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği
15.000 
Test, Analiz, Belgelendirme Desteği
25.000 
Endüstriyel Uygulama Programı  

 

Kira Desteği
18.000 
75 
Personel Gideri Desteği
100.000 
75 
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği
150.000 
75 
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)
200.000 
75 

5. GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI  

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ
Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması,
Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması,
Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması,
İş Geliştirme Merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi,
İstihdamın artırılması,
Yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi.

Girişimcilik Destek Programı 3 alt programdan oluşur:
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
Yeni Girişimci Desteği
İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
Minimum 60 saatlik eğitim ve atölye çalışmasından oluşan eğitim programını kapsar (girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri egzersizleri yapılması ve iş planı hazırlanması)
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri KOSGEB veya diğer kurum ve kuruluşlar (üniversite, İŞKUR, meslek kuruluşu, belediye v.b. tarafından düzenlenebilir,
Eğitimler, genel ve özel hedef grupları (gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar) için düzenlenir,
Eğitimlere katılanlardan ücret alınmaz.

Yeni Girişimci Desteği
Bu destekten;
Uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayarak işini kuran girişimciler ve
İŞGEM girişimcileri faydalanabilir.  

Yeni Girişimci Desteği Destek Unsurları

DESTEK UNSURU  
ÜST LİMİT (TL) 
DESTEK ORANI (%) (1. ve 2 . Bölge) 
DESTEK ORANI (%) (3. ve 4. Bölge) 
İşletme Kuruluş Desteği Geri ödemesiz
5.000 

 

 

60 
(Kadın veya özürlü girişimci:70) 

 

 

70 
(Kadın veya özürlü girişimci:80) 

 

Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat ve Ofis Donanım Desteği Geri ödemesiz
10.000 
İşletme Giderleri Desteği Geri ödemesiz
12.000 
Sabit Yatırım Desteği Geri Ödemeli
70.000 

 

İş Geliştirme Merkezi Desteği

İş Geliştirme Merkezleri, bünyesinde barındırdığı işletmelere, işletme geliştirme danışmanlığı,
uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı, ofis hizmetleri gibi hizmetler sunarak işletmelerin
en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamak amacıyla kurulan ve işletilen merkezlerdir.
İşletme Geliştirme Merkezlerinin kuruluş başvurusu; belediyeler, üniversiteler, özel idareler, kalkınma birlikleri,
meslek kuruluşları ve kar amacı gözetmeyen kooperatifler tarafından münferiden veya birlikte yapılabilir.

İş Geliştirme Merkezi Desteği Destek Unsurları

   DESTEK UNSURU  
ÜST LİMİT (TL) 
DESTEK ORANI  (%) (1. ve 2 . Bölge) 
DESTEK ORANI (%) (3. ve 4. Bölge) 
İŞGEM Kuruluş Desteği (18 ay)

Bina tadilatı

Mobilya Donanım

İŞGEM Yönetim

Geri ödemesiz 
750.000 
600.000 
125.000 
25.000 
60 
70 
İŞGEM İşletme Desteği (36 ay)

Personel

Eğitim, Danışmanlık

Küçük tadilat

Geri  ödemesiz 
100.000 
30.000 
50.000 
20.000 
60 
70 

6. GENEL DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ
Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması,
KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,
Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ’nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması,
KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,
KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi.

PROGRAM DESTEK ÜST LİMİT VE ORANLARI

 
GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ 
DESTEK ÜST LİMİTİ  (TL) 
DESTEK ORANI    (%) 
1. ve 2. Bölgeler 
3. ve 4. Bölgeler 
1 Yurt İçi Fuar Desteği
30.000 
% 50 
% 60 
2 Yurt Dışı İş Gezisi Desteği
10.000 
3 Tanıtım Desteği
15.000 
4 Eşleştirme Desteği
15.000 
5 Nitelikli Eleman İstihdam Desteği
20.000 
6 Danışmanlık Desteği
15.000 
7 Eğitim Desteği
10.000 
8 Enerji Verimliliği Desteği
30.000 
9 Tasarım Desteği
15.000 
10 Sınai Mülkiyet Hakları Desteği
20.000 
11 Belgelendirme Desteği
10.000 
12 Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği
20.000 
13 Bağımsız Denetim Desteği
10.000 

7.GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI
Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı” ile KOBİ’lerin sermaye piyasalarından kaynak temin etmenin yanında halka açılacak işletmelere;
•          Önemli büyüklükte kurumsal ve kalıcı finansman kaynağına ulaşma imkanı
•          Ortaklarına ve yatırımcılara kendi hisse senetleri için bir piyasa yaratması,
•          İstikrarlı ve güven verici bir görünüm arz etmesi ve itibar artışı,
•          Kamuyu aydınlatma yükümlülükleri ile birlikte ortaklıklar daha şeffaf olmaları ve daha yaygın tanıtım imkanları sağlanması,
•          Halka açık hale gelinmesi, aile şirketi yapısından çıkıp, mülkiyet ve yönetimin ayrılmasına ve bu suretle şirketin profesyonel yöneticiler tarafından yönetilmesi sağlanmış olacaktır.

PROGRAMIN KAPSAMI

Program kapsamında, KOBİ’lerin paylarının Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmek üzere halka açılma sürecinde;
•          Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli,
•          Bağımsız denetim hizmeti bedeli,
•          Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurul kaydına alma ücreti,
•          İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti,
•          Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) masrafı,
•          Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu,

KOSGEB tarafından geri ödemesiz destek olarak söz konusu maliyetler KOSGEB tarafından karşılanacaktır.

PROGRAMIN UNSURLARI, ORANI VE ÜST LİMİTİ

Program kapsamında sağlanan desteğin toplam üst limiti 100.000 (Yüzbin) TL olup, destek unsurlarının üst limit ve oranları aşağıda tablo halinde verilmiştir.

Destek Unsurları 
Destek Ödemesi 
Üst Limiti (TL) 
Oranı (%) 
Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli (azami 2 yıl) 
60.000 
75 
Bağımsız denetim hizmeti bedeli 
20.000 
75 
SPK kurul kaydına alma ücreti 

 

10.000 

 

100 
İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti 
Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı 
Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu 
10.000 
75 

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME:

Destek Programlarından yararlanacakların KOSGEB Veri Tabanında yer alması gerekmektedir.

KOSGEB Veri Tabanında yer almak ve desteklerden yararlanmak için KOSGEB’in www.kosgeb.gov.tr
internet adresinde belirtilen belgelerle birlikte KOSGEB Birimine başvuru yapılması gerekmektedir.
Başvurular; ilgili destek programı ve uygulama esaslarına göre değerlendirilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Etiketler