ÜRETİMDE YÖNETİM SİSTEMLERİ ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Get Adobe Flash player

tübitak proje danışmanlık ücreti

tübitak proje danışmanlık ücreti

TÜBİTAK DESTEKLERİ
1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501)
Destek Kapsamı
Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde;
 yeni bir ürün üretilmesi,
 mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi,
 ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi
 maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi
konularında yürütülen AR-GE nitelikli projeler desteklenmektedir.
Destek Oranı
Temel destek oranı %40’tır. Toplam destek oranı, temel destek oranı ve ilave
desteklerle beraber en fazla %60 olabilir. Bu oranlar, başvuru sahibi kuruluşların
büyüklüğü ve sektöründen bağımsız olarak tüm başvuru sahipleri için geçerlidir.
Destek Süresi
Destek süresi proje bazında en fazla 36 aydır.
Desteklenen Gider Kalemleri
 Personel giderleri
 Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri (uçak, tren, otobüs,
gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslar arası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri)
 Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri
 Malzeme ve sarf giderleri
 Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
 Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı AR-GE birimleri, özel sektör AR-GE
kuruluşları ve benzeri AR-GE kurum ve kuruluşlarına yaptırılan AR-GE hizmet
giderleri.
Kimler Başvurabilir?
Bu programa Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvurabilir. Şahıs şirketleri ve
adi ortaklıkların başvuruları kabul edilmemektedir.
2. ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI (1505)
Destek Kapsamı
Bu destek programının amacı, üniversite / kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki
bilgi birikimi ve teknolojinin, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de
uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece
dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamaktır.
Bu destek programı kapsamında, Yürütücü Kuruluş tarafından;
 yeni bir ürün üretilmesi,
 mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi,
 ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi,
 maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin
geliştirilmesine
konularında gerçekleştirilecek projeler desteklenmektedir.
Destek Oranı ve Proje Bütçesi Üst Limiti
Destek oranı, Müşteri Kuruluş KOBİ ise %75, büyük ölçekli ise %60’tır. Kalan tutar
Müşteri Kuruluş tarafından karşılanır. Bütçesi 1.000.000 TL’ye kadar olan projeler
desteklenmektedir.
Destek Süresi
Destek süresi proje bazında en fazla 24 aydır.
Kimler Başvurabilir?
Müşteri Kuruluş ile Yürütücü Kuruluş ortak başvuru yapmalıdır. Başvuru öncesi
Müşteri Kuruluş ile Yürütücü Kuruluş arasında işbirliği sözleşmesi imzalanır.
Müşteri Kuruluş: Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı
taahhüt eden sermaye şirketi
Yürütücü Kuruluş: Üniversite, eğitim ve araştırma hastanesi veya AR-GE yapmakla
görevlendirilmiş kamu araştırma merkez ve enstitüsü
3. KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI (1507)
Destek Amaç ve Kapsamı
Bu destek programı ile KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek
daha rekabetçi olmalarının sağlanması, sistematik proje yapabilme kapasitelerinin
geliştirilmesi, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma
teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek
programlarında daha etkin yer alabilmelerinin sağlanması hedeflenmiştir.
Destek programı kapsamında bu hedeflere yönelik olarak,
 yeni bir ürün üretilmesi,
 mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi,
 ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi,
 maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin
geliştirilmesine
konularında KOBİ’lerin gerçekleştirecekleri ilk 3 proje desteklenmektedir. Ayrıca bu 3
projeye ilaveten, KOBİ’lerin ortaklı projesi başvurusu yapmak koşuluyla 2 projesi
daha bu program kapsamında desteklenebilmektedir.
Destek Oranı ve Proje Bütçesi Üst Limiti
Destek oranı %75’tir. Bütçesi 500.000 TL’ye kadar olan projeler desteklenmektedir.
Destek Süresi
Destek süresi proje bazında en fazla 18 aydır.
Desteklenen AR-GE Aşamaları
Desteklenecek projelerin;
 Kavram geliştirme,
 Teknolojik / teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü,
 Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuar ve benzeri
çalışmalar,
 Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları,
 Prototip üretimi,
 Pilot tesisin kurulması,
 Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması,
 Saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı sorunların çözümü faaliyetleri
aşamalarından tamamını veya bir kısmını içermesi gerekmektedir.
Desteklenen Gider Kalemleri
 Personel giderleri
 Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri (uçak, tren, otobüs,
gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslar arası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri)
 Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri
 Malzeme ve sarf giderleri
 Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
 Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı AR-GE birimleri, özel sektör AR-GE
kuruluşları ve benzeri AR-GE kurum ve kuruluşlarına yaptırılan AR-GE hizmet
giderleri.
Kimler Başvurabilir?
Bu programa KOBİ’ler başvurabilir.

Etiketler